Bilimsel Hazırlık Programı


Enstitümüze bağlı tezli yüksek lisans ve doktora programlarının alan dışı kontenjanlarından kabul edilen öğrencilere ve lisansı farklı olan doktora öğrencilerine eksikliklerini gidermek üzere bilimsel hazırlık programı uygulanır. Bu program 20.04.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 29690 sayılı Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine dayanılarak anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla oluşturulmuştur. 
 
Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dahil edilmez. Süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Programda geçirilen süre yüksek lisans ve doktora sürelerine dahil edilmez.

Bilimsel hazırlık programı İngilizce hazırlık sınıfından sonra uygulanır. Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Bilimsel hazırlık programını tamamlamayan öğrenci lisansüstü programından ders alamaz.

Bilimsel hazırlık programı içinde (Z) ile belirtilen derslerin alınması zorunludur. Bunun yanında, (S) olarak belirtilen dersler ise anabilim dalı başkanlığınca uygun görülmesi durumunda verilebilir.


Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders tekrarı, kayıt silme ve benzeri diğer hususlar bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır. Lisans programındaki derslerinden başarılı olmak için yüksek lisans programı öğrencilerinin en az 60 veya CC notu, doktora programı öğrencilerinin ise 75 veya BB notu alması gerekir. Doktora öğrencilerinin yüksek lisans programlarından aldıkları bilimsel hazırlık dersleri için geçme notu 80 veya BB'dir.

Bilimsel hazırlık programına tâbi öğrenciler daha önce kayıtlı oldukları programda bu dersleri başarı ile almışlarsa muafiyet için ders yazılım haftası içinde anabilim dalı başkanlığına başvurabilirler. Anabilim dalı başkanlığı öğrencinin başvurusunu oluşturduğu komisyon marifetiyle değerlendirerek Enstitüye önerir. Pedagojik Formasyon Eğitimi kapsamında alınan derslerin değerlendirilmesi için tüm derslerin mezuniyet ortalamasının en az 2,72 (70,00) olması ve muaf tutulması istenen ilgili derslerden ise en az 60 ya da CC alınması gerekir. Pedagojik Formasyon Eğitimi mezuniyet ortalaması 2,72 (70,00) altında olanlar ve mezuniyet tarihinin üzerinden beş yıl geçenler muafiyet için başvuruda bulunamazlar. Pedagojik Formasyon Eğitimine yönelik alınan dersler, bilimsel hazırlık programı ders muafiyeti dışında kullanılamaz.

Bilimsel hazırlık öğrencileri ders yazılım haftası içinde
  “Bilimsel Hazırlık Derslerine Kayıt Formu”nu kullanarak ders kayıtlarını elden yaparlar. Dersler onaylı form üzerinden öğrenci işlerince öğrencinin transkriptine işlenir.

Bilimsel Hazırlık Programları: