Doktora Tez Önerisi ve Savunması

 
Doktora Tez Önerisi Savunması Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 21. maddesi kapsamında yapılmaktadır. Madde hükümleri ile kullanılacak formlara aşağıda yer verilmiştir. 
 

MADDE 21 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedilmesine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca savunma tarihini izleyen üç iş günü içinde Enstitü’ye tutanakla bildirilir. Ret kararı veren komite üyesinin gerekçesi de tutanağa eklenir. Tez önerisi savunmasına Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen geçerli bir mazereti olmaksızın girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen veya Enstitü Yönetim Kurulu tarafından geçerli kabul edilen bir mazereti olmaksızın sınava girmeyen öğrenci başarısız sayılarak Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Öğrenci, mazeretinin ortaya çıktığı tarihten itibaren üç iş günü içerisinde Enstitü’ye başvurmak zorundadır. Mazeretin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi halinde öğrenci, mazeretinin ortadan kalktığı tarihi izleyen on beş gün içerisinde tez önerisi sınavına alınır.* İlk başvuru ve ilk başvuru düzeltme tez önerisi sözlü savunma sınavında tezi reddedilen öğrenci aynı danışmanla ya da danışman değişikliği yaparak programa devam edip etmeyeceğini sınav sonrasında anabilim dalı başkanlığına bir dilekçe ile bildirir.

Başvuru süresi, sınav tarihinin belirlenmesi ve kullanılacak formlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Söz konusu formlar Anabilim Dalı Başkanlığınca düzenlendiği tarihi izleyen üç iş günü içinde Enstitüye gönderilir.
İlk Başvuru: İstenen Belgeler /Formlar
  • Öğrenci, yeterlik sınav tarihini izleyen 165 gün içinde tez önerisini hazırlayıp tez izleme komitesine dağıtır.
  • Tez önerisi sözlü savunma sınavı, yeterlik sınav tarihini izleyen 180 gün içinde yapılır.
  • Öğrenci savunma tarihinden en az 15 gün önce hazırladığı önerisini tez izleme komitesine dağıtmak zorundadır.
 
İkinci başvuru  İstenen Belgeler /Formlar
  • Tezi reddedilen öğrenci aynı danışmanla devam etmek istemesi durumunda 75 gün içinde, danışmanını değiştirerek devam etmek istemesi durumunda 165 gün içinde tez önerisini hazırlayıp tez izleme komitesine dağıtır.
  • Tezi reddedilen öğrencinin aynı danışmanla devam etmek istemesi durumunda 90 gün içinde, danışmanını değiştirerek devam etmek istemesi durumunda 180 gün içinde tez önerisi sözlü savunma sınavı yapılır.
  • Sürenin hesaplanmasında başlangıç tarihi olarak ilk başvuru sonucunda yapılan sınav tarihi esas alınır.
  • Öğrenci savunma tarihinden en az 15 gün önce hazırladığı önerisini tez izleme komitesine dağıtmak zorundadır.
Düzeltme Kararı Verilen Tezlerde  İstenen Belgeler /Formlar
  • Tez izleme komitesi, savunma sonucunda düzeltme kararı verebilir. Bu durumda öğrenciye düzeltme için bir ay süre verilir.