Doktora Yeterlik Sınavı


 01.09.2021 tarih ve 150 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla 13-24 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak olan doktora yeterlik sınavları ekte belirtilen şekilde yapılmasına karar verilmiştir. Kullanılacak Formlar:
Doktora Yeterlik Sınavları Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 19. maddesi kapsamında yapılmaktadır. Madde hükümleri ile kullanılacak formlara aşağıda yer verilmiştir. 

 

MADDE 19 – (1) Yeterlik sınavı, gerekli derslerini ve seminer dersini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.

(2) Doktora yeterlik sınavı akademik takvimde belirtilen tarihlerde yılda iki kez yapılır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Aksi halde Üniversite ile ilişiği kesilir. (Yeterlik sınavına girmek için öğrenci tez danışmanının onayını da alarak başvurusunu akademik takvimde belirtilen süre içinde Enstitü Müdürlüğüne yapar. Başvuru için ekte yer alan matbu dilekçe kullanılır.)

(3) Yeterlik sınavları, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite için iki de yedek üye belirlenir. Komite üyeleri üç yıl için görevlendirilir. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Jüri üyeleri Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip olmalıdır. Jüri, sınav için ilan edilen tarihte üye tam sayısı ile toplanarak yeterlik sınavını yapar. Danışmanın oy hakkı vardır. Asıl üyelerin katılamaması halinde yedek üyelerin katılımı sağlanır. Yeterlik sınavı; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. (Sınav jürisi Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Görevlendirme Tutanağı hazırlanarak kurulur.)

(4) Yeterlik sınav jürisi toplandığı halde öğrencinin sınava girememesi halinde durum, jüri üyeleri tarafından tutanak altına alınır ve bu tutanak anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından üç iş günü içinde Enstitü’ye gönderilir. Sınav tarihini izleyen üç iş günü içinde öğrencinin mazeretini belgelendirmesi ve bu mazeretin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi halinde, mazeret süresinin bitiminden itibaren en geç on beş gün içinde öğrenci, yeniden sınava alınır. (Sınav sonucu Yeterlik Sınavı Sonuç Belgesi düzenlenerek Enstitü Müdürlüğüne bildirilir.)

(5) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda 100 üzerinden en az 70 alan öğrenci başarılı bulunarak sözlü sınava alınır. Sınav jürisinin öğrencinin başarı durumunu değerlendirebilmesi için öğrenci, sözlü sınavdan da en az 70 puan almalıdır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde Enstitü’ye tutanakla bildirilir.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki sınavda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan veya bu sınava Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilen bir mazereti olmaksızın girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(7) Yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, en fazla iki ders daha almasını isteyebilir. Öğrencinin alacağı dersler jüri tarafından teklif edilir ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Öğrenci, yeterlik sınavını izleyen iki yarıyıl içinde bu dersleri başarmak zorundadır. Aksi halde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Doktora yeterlik sınavı Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile uzaktan erişim teknolojileri desteği kullanılarak da yapılabilir. Uzaktan erişim yöntemiyle yapılan yeterlik sınavlarının usul ve esasları Senato tarafından belirlenir.

(9) Yeterlik sınavı yapılmasına ilişkin usul ve esaslar Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.