Ders Muafiyeti & Kredi Yüküne Ders Saydırma

1- Kredi Yüküne Ders Saydırma:

E
nstitümüzde özel öğrenci statüsünde ders alıp daha sonra aynı lisansüstü programa kayıt yaptıran, Enstitümüzden kaydı silinip başka bir programı kazanan veya başka bir üniversiteden kaydı silinerek Enstitümüze kayıt yaptıran öğrenci başarılı olduğu en fazla iki dersi (6 kredi) anabilim dalı başkanlığının komisyon kararına bağlı önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla kredi yüküne saydırabilir. Başvuru akademik takvimde belirtilen süreler içinde Kredi Yüküne Ders Saydırma Başvuru Formu kullanılarak anabilim dalı başkanlığına yapılır. Anabilim dalı başkanlığı komisyon kararına bağlı önerisini öğrencinin doldurmuş olduğu başvuru formuna işleyerek Enstitüye bildirir.
 
İstenen Belgeler:
  • Kredi Yüküne Ders Saydırma Başvuru Formu
  • Derslerin alındığı üniversite tarafından düzenlenen derslerin başarı durumunu gösterir onaylı belge (transkript) ve onaylı ders içerikleri
  • Derslerin alındığı programdan kaydının silindiğine dair onaylı belge (Özel öğrenci statüsünde ders alanlar hariç)
  • Enstitüdeki mevcut durumunu gösterir onaylı güncel transkript


 2- Doktora Programlarında Okutulan Kredisiz Dersler İçin Muafiyet:

Doktora Programlarında “Gelişim ve Öğrenme”, “Öğretimde Planlama ve Değerlendirme”, “Bilimsel Araştırma ve Proje Eğitimi” ve “Araştırma Yöntemleri ve Etik” dersleri kredisiz olarak okutulur. Bu derslerle ilgili Yönetmelikte yapılan düzenleme aşağıda belirtildiği gibidir:
  • Madde41/-ç) Tezli yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programlarında Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği dersinin kredili ya da kredisiz olarak okutulması zorunludur. Ayrıca doktora/sanatta yeterlik programlarında Bilimsel Araştırma ve Proje Hazırlama Eğitimi, Gelişim ve Öğrenme ile Öğretimde Planlama ve Değerlendirme derslerinin de alınması zorunlu olup bu dersler kredisiz olarak okutulur. Bu derslerle ilgili düzenlemeler Enstitü Kurulu tarafından yapılır.
  • Madde41- d) Doktora programlarında öğrenci, kredisiz okutulması halinde “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği” dersini yeterlik sınavından önce başarmalıdır. Ayrıca “Bilimsel Araştırma ve Proje Hazırlama Eğitimi” dersini de yeterlik sınavından önce almış ve başarmış olmalıdır. “Gelişim ve Öğrenme” ve “Öğretimde Planlama ve Değerlendirme” derslerini ise tez savunma sınavına kadar başarmalıdır. Aksi halde öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu derslerden muaf olmak isteyen öğrenci, bu dersleri veya bu derslere eş değer ders aldığını gösteren belgeleri ile kendi anabilim/anasanat dalı başkanlığına başvuruda bulunur. Muaf olma durumu, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile gerçekleşir.
 Adı geçen derslerin sınavları Yönetmeliğin ilgili maddlerii kapsamında yapılmakta olup dönem sonu başarı notları 70 olan öğrenciler başarılı kabul edilir ve bu dersler transkriptte (G) harfi ile notlandırılır.

“Bilimsel Aralştırma ve Yayın Etiği”ni yüksek lisans programlarında almayan öğrenciler doktora programında bu dersi kredisiz ders olarak almak zorundadır. Daha önce bu dersi Üniversitemiz yüksek lisans programında alan öğrenci, doktora programında bu dersten muafiyet başvurusunda bulunabilir. Muafiyet başvurusu transkript ve ekteki dilekçe örneği kullanılarak ilgili anabilim dalı başkanlığına yapılır ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

Daha önceki lisans veya yüksek lisans eğitim süreçlerinde “Gelişim ve Öğrenme” ve “Öğretimde Planlama ve Değerlendirme” derslerini Üniversitemizde alan öğrenci doktora programında bu derslerden muafiyet başvurusunda bulunabilir. Muafiyet başvurusu transkript ve ekteki dilekçe örneği kullanılarak Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığına yapılır ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

“Bilimsel Araştırma ve Proje Eğitimi” dersini Üniversitemiz bünyesinde daha önceki yüksek lisans veya doktora programlarında alan öğrenci doktora programında bu dersten muafiyet başvurusunda bulunabilir. Muafiyet başvurusu transkript ve ekteki dilekçe örneği kullanılarak Matematik ve Fen Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığına yapılır ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

Bu derslerin Üniversitemiz dışında bir yükseköğretim kurumunda alınmış olması durumunda muafiyet başvurusunda, transkriptin yanı sıra ders içeriklerinin onaylı suretinin de ibraz edilmesi gerekmektedir.