Özel Ögrenci


Üniversitemiz dışındaki bir yükseköğretim kurumu öğrencisi kendi enstitsünün teklifi ve Enstitümüz Yönetim Kurulu kararıyla Enstitümüzden özel öğrenci olarak ders alabilir. Teklifler Enstitümüze Üniversitemiz ders yazılım haftası içinde ulaşılacak şekilde resmi yazıyla yapılır. Resmi yazıda öğrenci bilgileri ve alınacak olan dersin kodu ve adı yer almalıdır. Bu şekilde kabul edilen öğrenciler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına T.C. kimlik numaralarını vererek kayıt yaparlar. Bu öğrencilerden öğrenim ücreti alınmaz. Ders başarı çizelgeleri dönem sonunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlıklarınca ilgili Enstitülere gönderilir.
 
Ders tercihleri Enstitümüz öğrencileri için o dönem okutulacak derslerden yapılabilir. Dönem dersleri, ders içerikleri, sorumluları ve ders programları ilgili anabilim dalı başkanlıklarından öğrenilebilir. Enstitümüz öğrencilerinin kayıt yapmadığı dersleri tercih edenlere onay verilmez.

İlgili Mevzuat:


20.04.2016 Tarih ve 29690 sayılı Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği (YÖK Çerçeve Yönetmelik)
Özel öğrenci kabulü 
MADDE 31 – (1) (Değişik:RG-22/11/2019-30956): Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.