Tez Danışmanı Atanması ve Tez Konusu & Önerisinin Belirlenmesi

Tez Danışmanının Atanması
Tezli yüksek lisans ve doktora programı öğrencilerine tez danışmanı aşağıda yazılı açıklamalar doğrultusunda atanır.

Öğrenci, tez danışmanı olarak atanmasını tercih ettiği üç öğretim üyesinin ismini imzalarını da alarak
Danışman Seçim Formuyla en geç birinci yarıyılın sonuna kadar anabilim dalı başkanlığına bildirir. Anabilim dalı başkanlığı öğrencinin tercih ettiği öğretim üyesinin ismini ikiye indirerek Danışman Önerileri Kurul Tutanağıyla Enstitüye önerir. Öğrencinin tez danışmanı Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla kesinleşir.

İngilizce ve bilimsel hazırlık programı öğrencilerine tez danışmanı atanmaz. Bu öğrencilerin ders onayları anabilim dalı başkanlıklarınca yapılır.


Yüksek lisans öğrencisi, kayıtlı olduğu anabilim/bilim dalı kadrosunda görev yapan, lisans programlarında en az iki dönem ders vermiş ve tez danışmanlığı onikinin altında olan öğretim üyeleri arasında seçim yapabilir.

Doktora öğrencisi, kayıtlı olduğu anabilim/bilim dalı kadrosunda görev yapan, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş ve tez danışmanlığı onikinin altında olan öğretim üyeleri arasında seçim yapabilir.

Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, başka bir üniversitenin ilgili anabilim/bilim dalı kadrosunda görevli öğretim üyelerinden veya kamu kurumlarında en az doktora derecesine sahip kişilerden de olabilir. İkinci tez danışmanı önerisi birinci danışmanın atanması ile eş zamanlı veya birinci danışmanın atanmasını takip eden ilk yarıyıl içinde yapılır.

Tez danışmanının değiştirilmek istenmesi durumunda gerekçe belirtilmeli ve tez danışmanın onayı alınmalıdır.  Ayrıca aynı konuda çalışılacaksa tez danışmanın izni de alınmalıdır. Tez danışmanı değiştirmek isteyen öğrenci  Danışman Değişikliği Talep Formunu kullanarak anabilim dalı başkanlığına başvuru yapar. Başvuru ve değerlendirilmesi yukarıda yazılı usullere göre yapılır.

Tez danışmanı atamalarına ilişkin Enstitü Yönetim Kurulu kararları ilgili anabilim dalı başkanlıklarına yazılır ve
 Enstitü web sayfasında yayınlanır. Öğrencinin otomasyon sistemi üzerinden ders yazılımı yapabilmesi için anabilim dalı başkanlığınca tez danışmanı - öğrenci eşleşmesi yapılmalıdır. Tez danışmanı atanan öğrencilerin ders onayları bu öğretim üyelerince yapılır. Seminer, tez ve uzmanlık alan dersleri tez danışmanından alınır. Tez danışmanı atanıncaya kadar ders onayları anabilim dalı başkanlığınca yapılır.

Emekli olan ya da başka bir sebeple Üniversitemizden ayrılan öğretim üyesinin tez danışmanlıkları, yüksek lisans öğrencisi için tez önerisinin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olması, doktora öğrencisi için ise tez önerisi savunma sınavından başarılı olunması şartıyla yasal sürenin sonuna kadar devam edebilir. Ancak, bu öğretim üyesine ders görevlendirmesi yapılmaz. Ders aşamasında olan öğrenciye yeni danışman atanır.

Formlar:
Başvuru ve değerlendirme akademik takvimde belirtilen süre içinde yapılır.


Tez Konularının Belirlenmesi
Yüksek lisans ve doktora öğrencileri tez danışmanları ile birlikte belirledikleri tez konularını öneri şeklinde hazırlayarak danışman atanmasını izleyen dönemin sonuna kadar anabilim dalı başkanlığına bildirirler. Anabilim dalı başkanlığı öğrencinin başvurusunu oluşturduğu komisyon marifetiyle değerlendirerek Enstitüye önerir. Komisyon, biri tez danışmanı olmak üzere diğerleri ilgili programdan olmaları koşuluyla üç öğretim üyesinden oluşur. Tez konusu Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanması durumunda kesinleşir.

Tez konusunu değiştirmek isteyen öğrenci tez danışmanıyla birlikte hazırlayacağı yeni önerisini ve
  değişiklik gerekçesini anabilim dalı başkanlığına bildirir. Tez konusu değişikliği anabilim dalı başkanlığınca yukarıda yazılı usullere göre değerlendirilir ve Enstitüye önerilir.

Formlar:
Başvuru ve değerlendirme akademik takvimde belirtilen süre içinde yapılır.
Anabilim dalı başkanlığı komisyon marifetiyle oluşturmuş olduğu önerisini öğrencinin doldurmuş olduğu forma yazarak Enstitüye bildirir.


İlgili Mevzuat:

Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği