Tez Danışmanı Atanması ve Tez Konusu & Önerisinin Belirlenmesi

Tez Danışmanının Atanması
Tezli yüksek lisans ve doktora programı öğrencilerine tez danışmanı aşağıda yazılı açıklamalar doğrultusunda atanır.

Öğrenci, tez danışmanı olarak atanmasını tercih ettiği üç öğretim üyesinin ismini imzalarını da alarak
Danışman Seçim Formuyla en geç birinci yarıyılın sonuna kadar anabilim dalı başkanlığına bildirir. Anabilim dalı başkanlığı öğrencinin tercih ettiği öğretim üyesinin ismini ikiye indirerek Danışman Önerileri Kurul Tutanağıyla Enstitüye önerir. Öğrencinin tez danışmanı Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla kesinleşir.

İngilizce ve bilimsel hazırlık programı öğrencilerine tez danışmanı atanmaz. Bu öğrencilerin ders onayları anabilim dalı başkanlıklarınca yapılır.


Yüksek lisans öğrencisi, kayıtlı olduğu anabilim/bilim dalı kadrosunda görev yapan, lisans programlarında en az iki dönem ders vermiş ve tez danışmanlığı onikinin altında olan öğretim üyeleri arasında seçim yapabilir.

Doktora öğrencisi, kayıtlı olduğu anabilim/bilim dalı kadrosunda görev yapan, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş ve tez danışmanlığı onikinin altında olan öğretim üyeleri arasında seçim yapabilir.

Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, başka bir üniversitenin ilgili anabilim/bilim dalı kadrosunda görevli öğretim üyelerinden veya kamu kurumlarında en az doktora derecesine sahip kişilerden de olabilir. İkinci tez danışmanı önerisi birinci danışmanın atanması ile eş zamanlı veya birinci danışmanın atanmasını takip eden ilk yarıyıl içinde yapılır.

Tez danışmanının değiştirilmek istenmesi durumunda gerekçe belirtilmeli ve tez danışmanın onayı alınmalıdır.  Ayrıca aynı konuda çalışılacaksa tez danışmanın izni de alınmalıdır. Tez danışmanı değiştirmek isteyen öğrenci  Danışman Değişikliği Talep Formunu kullanarak anabilim dalı başkanlığına başvuru yapar. Başvuru ve değerlendirilmesi yukarıda yazılı usullere göre yapılır.

Tez danışmanı atamalarına ilişkin Enstitü Yönetim Kurulu kararları ilgili anabilim dalı başkanlıklarına yazılır ve
 Enstitü web sayfasında yayınlanır. Öğrencinin otomasyon sistemi üzerinden ders yazılımı yapabilmesi için anabilim dalı başkanlığınca tez danışmanı - öğrenci eşleşmesi yapılmalıdır. Tez danışmanı atanan öğrencilerin ders onayları bu öğretim üyelerince yapılır. Seminer, tez ve uzmanlık alan dersleri tez danışmanından alınır. Tez danışmanı atanıncaya kadar ders onayları anabilim dalı başkanlığınca yapılır.

Emekli olan ya da başka bir sebeple Üniversitemizden ayrılan öğretim üyesinin tez danışmanlıkları, yüksek lisans öğrencisi için tez önerisinin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olması, doktora öğrencisi için ise tez önerisi savunma sınavından başarılı olunması şartıyla yasal sürenin sonuna kadar devam edebilir. Ancak, bu öğretim üyesine ders görevlendirmesi yapılmaz. Ders aşamasında olan öğrenciye yeni danışman atanır.

Formlar:
Başvuru ve değerlendirme akademik takvimde belirtilen süre içinde yapılır.


Tez Önerisi/Konularının Belirlenmesi
Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 8. ve 18. maddelerine göre lisansüstü öğrencilerin birinci yarıyılın sonuna kadar tez danışmanlarının atanması ikinci dönemin sonuna kadar ise Tez Önerilerinin (Yüksek Lisans Öğrencileri) / Tez Konularını (Doktora Öğrencileri-Doktora Tez Önerisi değil) anabilim dalı başkanlıkları tarafından Enstitüye bildirilmesi gerekmektedir. Ekte, tez önerisi/tez konuları Enstitüye teklif edilmesi gereken öğrencilerin listesi yer almaktadır. Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği kapsamında ve COVID-19 salgınının da yayılımı önlemleri dikkate alınarak 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Bahar dönemine mahsus olmak üzere ek listede belirtilen öğrencilerin tez önerisi/tez konusunun teslimi ve değerlendirme süreci aşağıdaki gibi planlanmıştır.
 
Yüksek Lisans Tez Önerisi:
 • Yüksek lisans öğrencileri danışmanı ile birlikte hazırlamış olduğu tez önerisini; Tez Önerisi Formunda bulunan başlıklara göre doldurarak danışmanının kurumsal e-posta adresine 24 Haziran tarihine kadar gönderir.
 • Tez danışmanı yüksek lisans tez önerisindeki başlıklara göre hazırlanmış olan tez önerisini bir dilekçe ile Anabilim dalı başkanlığına 26 Haziran 2020 tarihine kadar teslim eder. Dilekçede öğrencinin adı-soyadı, öğrenci numarası bilgilerine mutlaka yer verilmesi gerekmektedir (Dilekçenin ekinde tez önerisi olmak zorundadır. Bu öneri anabilim dalı başkanlığına çıktı şeklinde teslim edilebileceği gibi Anabilim dalı başkanlığına e-posta ile de gönderilebilir).
 • Anabilim dalı başkanlığı her bir öğrenci için teklif edilen tez önerisi için biri öğrencinin danışman öğretim üyesi olmak üzere ilgili bilim dalından üç kişilik komisyon kurar. Tez danışmanı kurulan komisyonun üyelerine tez önerisini e-posta ile gönderir. 
 • Kurulan komisyonlar 24 Temmuz 2020 tarihine kadar önerileri değerlendirir ve komisyon kararları Komisyon Kararı Tutanağına” işlenerek Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından resmi yazıyla 31 Temmuz tarihine kadar Enstitüye gönderilir. Yazının ekinde öğrencilerin tez önerileri mutlaka yer almalıdır. 
 • Tez önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.
Doktora Tez Konusu:
 • Doktora tez konusu öğrencilerin yeterlikten sonraki altı ay içerisinde belirleyecekleri Doktora Tez Önerisi değildir. Hem YÖK’ün çerçeve yönetmeliği hem de Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği kapsamında öğrencilerin ikinci dönem sonuna kadar tez konularını belirlemeleri gerekmekle birlikte aslında ileride yapacakları Doktora tez önerilerinin alt yapısını oluşturmaktadır.
 • Doktora öğrencileri danışmanı ile birlikte belirledikleri tez konularını; Doktora Tez Konusu Öneri Formunu doldurarak danışmanının kurumsal e-posta adresine 24 Haziran tarihine kadar gönderir.
 • Tez danışmanı Doktora Tez Konusu formunun çıktısını alıp imzalayarak Anabilim dalı başkanlığına 26 Haziran 2020 tarihine kadar teslim eder.
 • Anabilim dalı başkanlığı her bir öğrenci için teklif edilen tez konusu için biri öğrencinin danışman öğretim üyesi olmak üzere ilgili bilim dalından üç kişilik komisyon kurar. Tez danışmanı kurulan komisyonun üyelerine tez konusunu e-posta ile gönderir. 
 • Kurulan komisyonlar 24 Temmuz 2020 tarihine kadar önerileri değerlendirir ve komisyon kararları “Komisyon Kararı Tutanağına” işlenerek Anabilim Dalı başkanlığı tarafından resmi yazıyla 31 Temmuz tarihine kadar Enstitüye gönderilir. Yazının ekinde öğrencilerin tez konuları mutlaka yer almalıdır. 
 • Tez konusu Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.
 
Formlar: