Doktora Tez İzleme Komitesi

 
Doktora Tez İzleme Komitesi oluşturulması Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 20. maddesi kapsamında yapılmaktadır. Madde hükümleri ile kullanılacak formlara aşağıda yer verilmiştir. 
 

MADDE 20 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur. (Anabilim Dalı Başkanlığı “Tez İzleme Komitesi Öneri Formunu kullanarak önerisini Enstitüye bildirir.)

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir. (Anabilim dalı başkanlığı önerisini Tez İzleme Komitesi Değişikliği Öneri Formunu kullanarak Enstitüye bildirir.) 


* Tez izleme komitesi, atanmış olduğu öğrencinin tez önerisi sözlü savunma sınavını yapmak, tez çalışma raporlarını değerlendirmek ve tez savunma sınavına doğal üye olarak katılmakla görevlidir.