Doktora Tez İzleme Raporu

COVID-19 salgınının toplum salığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altına tutma amacıyla  29 Nisan – 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında tam kapanma dönemine geçilmesi nedeniyle 2021 yılı Ocak-Haziran Dönemi tez izleme raporlarının teslim ve değerlendirmesi ekte yer alan 28.04.2021 tarih ve 135 Sayılı Enstitü Yönetim Kurulu kararı kapsamında yapılacaktır.

Salgın sürecinde aşağıdaki formlar kullanılacaktır: 

................................................................................................................................................................................................................Doktora Tez İzleme Raporunun hazırlanması, sunulması ve değerlendirilmesi Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 22. maddesi kapsamında yapılmaktadır. Madde hükümleri ile kullanılacak formlara aşağıda yer verilmiştir. 
 

MADDE 22 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci takip eden her dönemde tez izleme raporu dersine yazılmak zorundadır.

(2) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır. Toplantılara öğrenci de katılır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor teslim eder. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez izleme raporu, komite üyeleri tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Başarısız olarak değerlendiren komite üyesinin gerekçesi de tutanağa eklenir.

(3) Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen geçerli bir mazereti olmaksızın ikinci fıkrada belirtilen süre içinde yazılı raporunu tez izleme komitesine teslim etmeyen ve tez izleme komitesi tarafından belirlenen tarihte toplantıya katılmayan öğrenci, tez izleme raporu dersinden başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, mazeretinin ortaya çıktığı tarihten itibaren üç iş günü içerisinde Enstitü’ye başvurmak zorundadır. Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile mazeretin kabul edilmesi halinde tez izleme komitesi, öğrencinin raporunu değerlendirmeye alır.

(4) Üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrencinin üst üste iki yarıyıl veya aralıklı olarak üç yarıyıl kaydını yenilememesi halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.


* Öğrenci, tez önerisinin kabul edilmesi durumunda tez izleme rapor sonuçlarının izlenmesi için Tez İzleme Raporuna yazılmak zorundadır. Ocak-Haziran ayları içinde tez önerisi kabul edilen öğrencilerin tez izleme dönemleri Temmuz-Aralık; Ocak-Haziran,...; Temmuz-Aralık ayları içinde tez önerisi kabul edilen öğrencilerin ise tez izleme dönemleri Ocak-Haziran, Temmuz-Aralık,... şeklinde tez savunma sınavına kadar devam eder. 

Tez izleme raporlarının hazırlanma ve dağıtım süresi, değerlendirme tarihinin belirlenmesi, raporun dağıtılmasında ve değerlendirilmesinde kullanılacak formlar aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.
Dönemi Rapor Hazırlama Süresi Raporun Tez İzleme Komitesine Teslim Edilebileceği Süre Aralığı Tez İzleme Komitesince (TİK) Raporu Değerlendirilebileceği Süre Aralığı Kullanılacak Formlar
Ocak-Haziran Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs Nisan, Mayıs
(Rapor TİK’ tarafından Haziran ayı sonuna kadar değerlendirilir. Öğrenci TİK’e raporunu değerlendirme tarihinden en az 30 gün önce dağıtmak zorundadır.)
Mayıs, Haziran
(Haziran ayını geçmeyecek şekilde TİK tarafından değerlendirme tarihi belirlenir. Öğrenci TİK’e değerlendirme tarihinden en az 30 gün önce raporunu dağıtmak zorundadır.)
Temmuz-Aralık Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım Ekim, Kasım
(Rapor TİK’ tarafından Aralık ayı sonuna kadar değerlendirilir. Öğrenci TİK’e raporunu değerlendirme tarihinden en az 30 gün önce dağıtmak zorundadır.)
Kasım, Aralık
(Aralık ayını geçmeyecek şekilde TİK tarafından değerlendirme tarihi belirlenir. Öğrenci TİK’e değerlendirme tarihinden en az 30 gün önce raporunu dağıtmak zorundadır.)