Tez Önerisi ve Konusunun Belirlenmesi

 

Tez Önerisi ve Konusunun Belirlenmesi

Lisansüstü eğitime ilişkin mevzuat hükümleri gereğince lisansüstü öğrencileri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olan konularda tez çalışmalarını yürütebilir. 
Yüksek lisans öğrencileri tez önerilerini, doktora öğrencileri ise tez konularını tez danışmanları ile birlikte belirleyerek en geç danışman atanmasını izleyen dönemin sonuna kadar aşağıda yer alan formları kullanarak anabilim dalı başkanlığına bildirirler. Anabilim dalı başkanlığı öğrencinin başvurusunu, oluşturduğu komisyon marifetiyle değerlendirerek Enstitüye önerir. Komisyon, biri tez danışmanı olmak üzere diğerleri ilgili programdan olmaları koşuluyla üç öğretim üyesinden oluşur. 
Öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu onayı olmayan konuda tez çalışmasını yürütemez. 

Tez konusunu değiştirmek isteyen öğrenci tez danışmanıyla birlikte hazırlayacağı yeni önerisindeğişiklik gerekçesi ile birlikte anabilim dalı başkanlığına bildirir. Tez konusu değişikliği anabilim dalı başkanlığınca yukarıda yazılı usullere göre değerlendirilir ve Enstitüye önerilir.

Başvuru ve değerlendirme akademik takvimde belirtilen süre içinde yapılır.


Not: Doktora öğrencilerinin tez konusu belirlemesi ile tez önerisi savunması birbirinden farklı süreçlerdir. Yeterlik sınavından başarılı olan öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tez konusu hakkında hazırlayacağı önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. 

 Formlar: