Tez Savunma Sınavı & Mezuniyet İşlemleri

Tez savunma sınavı ve mezuniyet sürecine ilişkin şema aşağıda verilmiştir. Sürece ilişkin detaylı açıklamalar ve ilgili formlar şemanın altında yer almaktadır.
                 
* Bu rapor, tez savunma sınavı başvurusu öncesi ön inceleme amaçlıdır ve gerekmesi halinde öğrenciye düzeltme dönütleri verilebilir. Enstitü, tezin intihal açısından uygunluğunu belirlemede, anabilim dalı başkanlığı üzerinden tez savunma sınavı başvurusu aşamasında gönderilen teze ilişkin intihal raporu ve word CD’sini dikkate alacaktır.
 Turnitin Kullanım Kılavuzu
** Karton kapaklı tez ile içerik ve şekil yönünden bire bir aynı olan tezin intihal raporu çıktısı; danışmanın intihal programı hesabı üzerinden, ödevin (tez dosyasının) yer aldığı sayfanın ekran görüntüsü ve program tarafından verilen dijital makbuz ile birlikte alınmalı ve imzalanmalıdır.
***Karton kapaklı tezler için önlü-arkalı çıktı alınabilir.
 
Tez Savunma Sınavına Girmek İçin Programda Geçirilecek Süre
Gerekli şartların sağlanması ve teze yazılmak koşulu ile tez savunma sınavına girmek için başvuru, yüksek lisans programında en erken dördüncü, en geç altıncı yarıyılda; doktora programında ise lisans derecesi ile kabul edilenler için en erken onuncu, en geç ondördüncü yarıyılda, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için ise en erken sekizinci, en geç onikinci yarıyılda yapılabilir.
 

Tez Savunma Sınavı Giriş Uygunluk Belgesi
Tez savunma sınavı giriş başvurusunda bulunmak isteyen öğrencinin ilk olarak Uygunluk Belgesi almak için belirtilen evraklarla birlikte Enstitüye başvurmaları gerekir. Yapılan incelemeler sonrası evrakların uygun olması halinde öğrenciye Uygunluk Belgesi verilir. Öğrenci, bu belge ile birlikte başvuru sürecini başlatır. Belgelerde bir problemin veya tezde intihalin tespiti halinde öğrencinin gerekli düzenlemeleri yaparak Uygunluk Belgesi için yeniden başvuru yapması gerekir.

 
Tez Savunma Sınavı Giriş Başvurusu
Tezi için Uygunluk Belgesi alan öğrenci, tez savunma sınavına girebilmek için gerekli evrakları danışmanı ile birlikte tamamlar. Tez Jüri Öneri Formu, danışman ve anabilim dalı başkanı tarafından oluşturulur. Danışman, anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili evrakları Enstitüye gönderir.
Başvuru Evraklarının Enstitüye Teslimi
Başvuru evrakları incelenerek herhangi bir eksiklik bulunmaması halinde, öğrencinin tezi, Enstitü tarafından intihal programında taranır. Yapılan tarama sonucu intihal açısından bir problem bulunmaması halinde tez savunma sınavı giriş başvurusu, Enstitü Yönetim Kurulu’nda (EYK) görüşülerek tez sınav jürisi oluşturulur. Tez savunma sınavı jürisi oluşturulduktan sonra tez ve savunma belgeleri (karton kapaklı tez, kişisel değerlendirme raporu, intihal PDF CD’si ve intihal raporu çıktısı) jürilere gönderilir. Başvuru evrakları ve intihal açısından bir problemin tespit edilmesi durumunda ise tez savunma sınavı başvurusu gerekli düzenlemeler yapılmadan EYK’da görüşülmez ve öğrenci, savunma sınavına alınmaz.
 
Tez Savunma Sınavı Yapılması ve Sınav Sonuç Belgelerinin Enstitüye Teslimi
EYK’da jürisi oluşturulan tezler için ilgili öğrenci başvuruda belirtilen tarih, yer ve saatte savunma sınavına alınır. Sınav jürisi, sınav öncesinde hazırlamış olduğu tez hakkındaki Kişisel Değerlendirme Raporu ile sınav sonrası düzenlenen Tez Savunma Sınavı Değerlendirme Tutanağını savunma sınavı tarihini takiben üç iş günü içerisinde anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye gönderir. Savunma sınavı sonucunda kabul kararı verilen tezler için gerekli son düzenlemeleri tamamladıktan sonra mezuniyet süreci başlar. Düzeltme kararı verilen öğrenciler ise yüksek lisans için en geç üç ay, doktora için en geç altı ay içerisinde tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Yeniden savunma sınavı başvurusu, savunma sınavı tarihinden en az 10 gün önce anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye gönderilir. Öğrenci, tez savunma sınavı başvurusu için gerekli koşulları sağlaması halinde, belirtilen tarih, yer ve saatte savunma sınavına alınır. Bu sınavda başarılı olması halinde öğrencinin mezuniyet süreci başlar. Tez savunma sınavı sonucunda ret kararı verilen tezlerde öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
Tez Yazım Uygunluk Belgesi
Tez savunma sınavında başarılı olan öğrenci, savunma tarihinden itibaren en geç üç hafta içerisinde şekil yönünden incelenmek üzere bir adet karton kapaklı tezini (savunma sonrası son düzenlemelerin yer aldığı güncel tez) ve tezin son hali için danışmanı tarafından alınan intihal raporu PDF dosyasının yer aldığı bir adet CD’yi Enstitüye teslim eder. Enstitü tarafından incelemeler yapılarak öğrenciye tezi ile ilgili dönütler verilir. Öğrenci, tezi ile ilgili bu düzenlemeleri tamamlaması halinde bir adet bez ciltli tezi son kontrol için Enstitüye teslim eder. Bez cildin de
tez yazım kılavuzuna uygun bulunması halinde öğrenciye Tez Yazım Uygunluk Belgesi verilir.
  • Tez Yazım Uygunluk Belgesi (Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Kamu Hukuku, Müzikoloji, Resim, Felsefe ve Din Bilimleri, Temel İslam Bilimleri Hariç Diğer Programlara Kayıtlı Öğrenciler için)
  • Tez Yazım Uygunluk Belgesi (Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Kamu Hukuku, Müzikoloji, Resim, Felsefe ve Din Bilimleri, Temel İslam Bilimleri Programına Kayıtlı Öğrenciler için)
Mezuniyet Başvurusu
Mezuniyet süreci, savunma sınavı tarihini takiben bir ay içerisinde tamamlanacak şekilde planlanmalıdır. Bununla birlikte Enstitü Yönetim Kurulu, öğrencinin talep etmesi halinde bu süreyi en fazla bir ay daha uzatabilir. Öğrenci bu talebini dilekçe ile Enstitüye iletir. Tez Yazım Uygunluk Belgesi alan öğrenci, mezuniyet işlemlerini başlatmak için gerekli evrakları danışmanı ile birlikte tamamlar. Danışman, anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili evrakları Enstitüye gönderir. Mezuniyet başvurusunda kullanılacak olan intihal raporu çıktısı ve tez dosyasının yer aldığı CD’ler savunma sonrası son düzenlemelerin yapıldığı bez ciltli tezle içerik ve şekil yönünden bire bir aynı olan dosya üzerinden hazırlanır. Bu CD’ler
"Yükseköğretim Kurumlarında Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin İnternet Üzerinden Derlenmesi Hakkında Kılavuza"  göre hazırlanır ve PDF dosyası Tez Veri Girişi Formunda yazılı referans numarasıyla isimlendirilir. Öğrenci, CD üzerine ad-soyadını, danışmanının unvan, ad-soyadını, anabilim dalı/bilim dalı ve programını, tez adı ve yılını yazmalıdır. Mezuniyet başvuru evrakları incelendikten sonra herhangi bir problem bulunmaması halinde mezuniyet başvurusu EYK’da görüşülür ve mezuniyet kesinleşir.

 
İlgili Mevzuat: