Yatay Geçiş

 
Başvuru Şartları
 • Başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış ve başarılı olmak,
 • Yatay geçiş yapılmak istenen programa eşdeğer bir programın öğrencisi olmak,
 • Üniversitemiz Senatosu tarafından belirlenen programların birinden mezun olmak ve aşağıdaki tabloda yazılı asgari şartları sağlamış olmak,
Yatay Geçiş Yapılmak İstenen Program Türü Lisans Mezuniyet Notu
4’lük  /100’lük
YL Mezuniyet Notu
4’lük  /100’lük
ALES Yabancı Dil
Tezli Yüksek Lisans 2,00 / 53,33   60 -
Doktora (Lisans derecesiyle kabul edilenler için) 3,20 / 81,33   80 55
Doktora (Yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için) 2,40 / 62,66 2,00 / 53,33 70 55
Açıklama: ALES Puan türü Enstitümüz öğrencileri için kabul edilen puan türünden, ALES ve yabancı dil sınavlarının geçerlilik süreleri yatay geçiş başvuru tarihi itibariyle değerlendirilir.
 • Yüksek lisans programları için ders aşamasında olmak,
 • Doktora programına tez aşamasında yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin Üniversitemiz AKTS eşdeğerliği ve ders uyumu koşullarını sağlamış olmak ve yeniden yeterlik sınavına girerek başarılı olmak,
 • Üniversite dışından yatay geçiş için başvuran öğrencinin başvuru yapacağı programa en son kabul edilen öğrencinin başvuru puanından daha yüksek bir puana sahip olmak. (Başvuru puanı hesaplaması Üniversite tarafından ilan edilen güncel puanlamaya göre yapılır.)
Başvuru
Başvuru  Yatay Geçiş Başvuru Formu kullanılarak aşağıda yazılı belgelerle birlikte akademik takvimde belirtilen süreler içinde Enstitü yazı işleri birimine şahsen yapılır.

Tezli yüksek lisans programları için istenen belgeler:
 1. Yatay geçiş başvuru formu
 2. Güncel Öğrenci Belgesi*
 3. Ders ve Başarı Notlarını Gösterir Güncel Transkript*
 4. Aldığı Derslerin İçerikleri*
 5. Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi*
 6. Lisans Mezuniyet Transkripti*
 7. ALES Belgesi
 8. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 9. Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar için)*
Doktora programları için istenen belgeler:
 1. Yatay geçiş başvuru formu
 2. Güncel Öğrenci Belgesi*
 3. Ders ve Başarı Notlarını Gösterir Güncel Transkript*
 4. Aldığı Derslerin İçerikleri*
 5. Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi*
 6. Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi*
 7. Lisans ve Yüksek Lisans Mezuniyet Transkripti*
 8. ALES Belgesi
 9. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi*
 10. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 11. Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar için)*
 Belgelerin Sunuluş Şekli
*
işareti ile belirlenen belgelerin noter onaylı veya düzenlenmiş oldukları kurumlarca onaylanmış örnekleri veya asıllarını Enstitü personeline göstermek kaydıyla fotokopileri kabul edilir. Onaylı belge ıslak imzalı ve ıslak mühürlü olmalıdır. ALES, YDS, KPDS, ÜDS sınavlarının üzerlerinde sonuç belgesi kontrol kodu olan internet çıktısı kabul edilir. Nüfus Cüzdanının fotokopisi, diğer belgelerin ıslak imzalı suretleri kabul edilir.

Değerlendirme ve Kayıt
Enstitü Müdürlüğünce adayların başvuru şartını sağlayıp sağlamadıkları kontrol edilir. Başvuru şartını sağlamayan öğrenciler bilgilendirilerek belgeleri iade edilir. Şartı sağlayan başvurular ilgili anabilim dalı başkanlığının komisyon kararına bağlı olarak oluşturmuş olduğu görüş ve ders uyum önerisinin Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülmesiyle sonuçlandırılır. Ders Uyumları
 Yatay Geçiş Ders Uyumu Formu  kullanılarak yapılır.

Başvurusu uygun bulunan öğrenci, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iki adet vesikalık fotoğrafı ile başvurarak kaydını yapar.
 
İlgili Mevzuat:

Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği